Algemene Voorwaarden

Algemene informatie

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: shop@yaasa.nl (hierna te noemen "Contractant" of "niceshops GmbH") richt zich op het ontwerp van online winkels en logistieke verwerking, gespecialiseerd op het gebied van e-commerce in verschillende productsegmenten.

Deze algemene voorwaarden (hierna "AV" genoemd) hebben betrekking op de handel via de online winkel op de homepage: shop.yaasa.be.

De klanten zijn meestal consumenten zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, punt 2, en artikel 1, lid 3, KSchG (Oostenrijkse consumentenbeschermingswet), evenals ondernemers zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, punt 1 KSchG (Oostenrijkse consumentenbeschermingswet).

Voor een betere leesbaarheid wordt geen genderspecifiek onderscheid gemaakt. Dit gebeurt zonder de bedoeling te discrimineren.

Erkenning van de voorwaarden

De klant erkent deze voorwaarden en gaat ermee akkoord door deze voorwaarden te accepteren.

Op alle zakelijke relaties tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn deze voorwaarden van toepassing in de ten tijde van het sluiten van de transactie geldende versie. Deze voorwaarden vervangen eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Verdedigingsclausule

Het opnemen van algemene voorwaarden of contractuele voorwaarden van de klant die afwijken van deze voorwaarden wordt afgewezen, tenzij deze uitdrukkelijk worden erkend door de niceshops GmbH.

Totstandkoming van het contract

Door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om een contract met de contractant te sluiten. De contractant is niet verplicht om dit aanbod te accepteren. Voordat de bestelling definitief wordt geplaatst, heeft de klant nog één gelegenheid om deze op eventuele fouten te controleren en indien nodig te corrigeren.

De contractant bevestigt de ontvangst van een aanbod aan de klant per e-mail op het door de klant opgegeven adres ("bestelbevestiging"). Deze e-mail houdt geen aanvaarding van het aanbod door de contractant in, de contractant kan aanbiedingen accepteren door de aankoop van het aanbod te bevestigen in een volgende e-mail ("opdrachtbevestiging") of door de bestelde goederen toe te sturen. De klant is drie dagen aan zijn vragen gebonden.

Om diensten en goederen elektronisch van de contractant te kunnen verkrijgen, kan het zijn dat klanten zich moeten registreren in de online winkel. De klant is verplicht om in het kader van de zakelijke relatie waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken en zijn gegevens te allen tijde up-to-date te houden. Hij moet zijn gegevens vertrouwelijk behandelen en beschermen tegen onbevoegde toegang. Indien opdrachtgever misbruik door derden vermoedt, dient hij opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De klant dient zich te onthouden van alle maatregelen die de technische beschikbaarheid van de online shop in gevaar kunnen brengen of belemmeren (inclusief cyberaanvallen). Dergelijk gedrag zal worden vervolgd.

Opslag van de contracttekst

De tekst van het contract, d.w.z. de informatie van de klant over het bestelproces, wordt opgeslagen door niceshops GmbH en kan door de klant worden ingezien onder de link "Mijn account" onder "Mijn bestellingen". Onafhankelijk hiervan, stuurt niceshops GmbH een bestelbevestiging met daarin deze algemene voorwaarden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven.

Annulerings- / Herroepingsbeleid

Dit herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.

De klant kan een door middel van verkoop op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 dagen herroepen zonder opgaaf van reden voor herroeping. Informatie over het retourbeleid vindt u hier. Bovendien wordt een verlengd herroepingstermijn van 16 dagen toegekend.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgaaf van reden. De wettelijke herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Bovendien kent de contractant een verlengde herroepingstermijn van 16 dagen toe. De klant heeft dus 30 dagen om het contract te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de contractant door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

In dergelijke gevallen kan de klant het sjabloonformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Indien de klant deze overeenkomst opzegt, zal de contractant alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een andere manier van levering gebruikt dan de meest betaalbare optie die contractant, d.w.z. standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van de annulering van het contract door de contractant is ontvangen, terugbetaald worden. Opdrachtnemer gebruikt voor deze terugbetaling dezelfde betaalmethode die de opdrachtgever heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht aan de klant. De contractant kan terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat de opdrachtgever heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk geval zich het eerst voordoet.

Als een waardeverlies van een waar te wijten is aan het feit dat een product is gebruikt op een manier die niet nodig is voor het controleren van de kwaliteit, is de klant verantwoordelijk voor dit waardeverlies.

De klant moet de goederen onmiddellijk, en niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij de contractant op de hoogte heeft gebracht van de annulering van het contract, retourneren aan

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-mail: shop@yaasa.nl
(+43) 720 710740 9000

De deadline is gehaald als de klant de goederen verzendt voordat de retourtermijn van 14 dagen is verstreken.

Retourzendingen vanuit de volgende landen zijn gratis:

Oostenrijk, Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Groot-Brittannië, Cyprus.

De kosten van retourzendingen vanuit Italië, Zwitserland en landen die hierboven niet worden vermeld, zijn voor rekening van de klant.

Dit gebeurt om zakelijke, juridische en logistieke redenen en zonder de intentie tot discriminatie.

Gedetailleerde informatie over het retourneren vindt u hier: https://shop.yaasa.be/nl-BE/info/retourneren

Einde herroepingsrecht

Prijzen

Alle productprijzen zijn totaalprijzen; ze bevatten de wettelijke omzetbelasting (belasting over de toegevoegde waarde).

Bij twijfel is omzetbelasting nog niet inbegrepen. De bedragen vermeld op het moment van de bestelling zijn van toepassing.

Betaling geschiedt door overmaking op de door opdrachtnemer opgegeven rekening. Of de betaling maandelijks (vaste verplichting) of eenmalig (doelverplichting) geschiedt, hangt af van de afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Verzendkosten

Naast de vermelde productprijzen komen er verzendkosten bij. Vanaf een bepaalde bestelwaarde zijn deze niet van toepassing. Over de hoogte van de verzendkosten en de drempelwaarde leest u meer in het aanbod. De contractant informeert de klant nogmaals over de prijzen, belastingen en verzendkosten in het besteloverzicht voordat de bestelling wordt afgerond. De toepasselijke omzetbelasting is inbegrepen in de verzendkosten.

Bij betaling onder rembours moeten ook de rembourskosten (een vergoeding voor de service die de geïnde factuurkosten direct naar de verkoper doorstuurt) betaald worden. Dit wordt bij de bestelling niet aan de klant gefactureerd, maar moet rechtstreeks aan de bezorgdienst betaald worden.

Meer informatie over betaling en verzending vindt u op de website van de aannemer.

Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het door de klant opgegeven adres. We leveren ook aan ophaalpunten.

De geschatte levertijd wordt direct in de winkelwagen aangegeven. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van niceshops GmbH. Bij betaling onder rembours of bij aankoop op rekening begint de leveringstermijn één dag na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. In andere gevallen begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van de bestelling.

De niceshops GmbH is niet verantwoordelijk in geval van leveringsbelemmeringen van leveranciers of fabrikanten. Als de levering of de naleving van een afgesproken levertijd onmogelijk wordt door omstandigheden waarvoor niceshops GmbH niet verantwoordelijk is, heeft niceshops GmbH het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen. De niceshops GmbH zal de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Schadeclaims zijn in dit geval uitgesloten, wanneer niet kan worden bewezen dat de fout door niceshops GmbH is gemaakt. De klant wordt op de hoogte gebracht van bestaande leveringsbeperkingen voordat het bestelproces begint.

De niceshops GmbH kan de klant op vrijwillige basis een "gratis product" sturen. De klant heeft geen recht op dit gratis product. Het gratis product wordt verzonden op voorwaarde dat de klant zich niet terugtrekt uit het contract of zich uit dit contract terugtrekt. Als het contract in deze zin wordt beëindigd, moet de klant het gratis product daarom ongevraagd terugsturen naar niceshops GmbH.

Betaaldatum en eigendomsvoorbehoud

De vorderingen van de aannemer zijn opeisbaar op het moment dat de factuur wordt opgemaakt, maar op zijn vroegst bij ontvangst van de goederen. Indien de vorderingen niet binnen veertien dagen zijn voldaan, zal opdrachtnemer vanaf de vervaldag 4% wettelijke vertragingsrente per jaar vorderen. In geval van verzuim verbindt de klant zich ertoe om de aannemer de aanmanings- en incassokosten terug te betalen, voor zover deze nodig zijn voor een passende gerechtelijke vervolging. Als de klant een ondernemer is, is het bedrag van de vertragingsrente gebaseerd op § 456 UGB (Oostenrijks ondernemingswetboek).

Alle door de aannemer geleverde goederen blijven hun eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Voor verkoop van de goederen door de klant aan een derde voordat deze volledig zijn betaald, is de voorafgaande toestemming van de contractant vereist.

Indien opdrachtgever de zaken niet zoals overeengekomen heeft afgenomen (gebrek aan acceptatie), is opdrachtnemer gerechtigd de zaken ofwel op te slaan, waarvoor voor elk kalenderjaar of gedeelte daarvan een opslagvergoeding van 0,1% van het bruto factuurbedrag in rekening kan worden gebracht, of voor rekening en risico van de klant te deponeren bij de rechtbank.

Betaalvoorwaarden

niceshops GmbH accepteert de betaalmethoden vermeld in de webshop.

Garantie

Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.

De garantie is uitgesloten in geval van defecten veroorzaakt door de klant. Dit is met name het geval bij ondeskundig gebruik, verkeerde bediening of onbevoegde reparatiepogingen.

Indien zaken worden geleverd met duidelijke transportschade, is opdrachtgever verplicht dergelijke fouten direct aan de bezorger te melden en direct contact op te nemen met opdrachtnemer. Het niet indienen van een klacht of contact met ons heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantieclaims van consumenten en wordt alleen gebruikt om de contractant te ondersteunen bij het doen gelden van zijn aanspraken op de met de levering van de goederen belaste onderneming of de verzekeringsmaatschappij.

Voor zover er fabrieksgarantie bestaat, moet de klant de hieruit voortvloeiende aanspraken rechtstreeks bij de fabrikant indienen. De aansprakelijkheid van niceshops GmbH op de fabrieksgarantie is uitgesloten.

De contractant biedt geen garantie dat de foto's die in de webshop worden gepubliceerd identiek zijn aan de werkelijk geleverde goederen.

Er zijn verlengde garantievoorwaarden van toepassing. Hier vind je alle informatie.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Schadeclaims door de klant tegen niceshops GmbH zijn uitgesloten, tenzij niceshops GmbH of hun plaatsvervangende agenten hebben gehandeld met opzet of grove nalatigheid.

Het bedrag van de aansprakelijkheid is beperkt tot de schade die typisch voorzienbaar was toen het contract werd gesloten.

De aannemer is niet aansprakelijk jegens bedrijven voor gederfde winst.

Aansprakelijkheid voor schade aan leven, ledematen en gezondheid, voor nalatige of opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen of voor zover onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

De aannemer is niet verantwoordelijk als hij zijn verplichtingen uit de contractuele relatie niet kan nakomen door omstandigheden waarvoor hij of een plaatsvervangende agent niet verantwoordelijk is. Dit geldt onder meer voor het niet beschikbaar zijn van energie- of telecommunicatiediensten en door overmacht.

Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgenomen in de gegevensbeschermingsverklaring .

De opdrachtnemer wijst erop dat de gegevens van de klant kunnen worden verwerkt voor reclamedoeleinden op basis van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 lit. f AVG). De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking (art. 21 lid 2 AVG).

Wijziging van de algemene voorwaarden / recht om wijzigingen aan te brengen

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit nodig is om later optredende gelijkwaardigheidsstoringen op te heffen of ons aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden. Wij informeren de klant over elke wijziging door de inhoud van de gewijzigde regelgeving te sturen naar het laatst bekende e-mailadres van de klant. De wijziging wordt onderdeel van het contract als de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen opname in de contractuele relatie. Een dergelijke latere wijziging kan geen nadeel voor de klant opleveren.

Contracttaal

De taal die beschikbaar is voor het sluiten van het contract is Duits.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze contractuele relatie is gebaseerd op Oostenrijks recht en wordt geacht te zijn overeengekomen. Deze rechtskeuze mag er echter niet toe leiden dat de consument de bescherming wordt ontnomen die wordt geboden door de dwingende voorschriften van het land waar hij woont (zie artikel 6, lid 2, Rome I-verordening). De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN-koopverdrag) en referentienormen zijn uitgesloten.

De exclusieve bevoegde rechtbank is Graz. Als de klant een consument is en zijn woon- of gewone verblijfplaats in het binnenland heeft of in het binnenland werkt, kan de klant alleen worden gedagvaard voor de rechtbanken in wiens district zijn woonplaats, zijn gewone verblijfplaats of zijn plaats van tewerkstelling is gelegen.

Arbitragecommissie en online geschillenbeslechting

In geval van een geschil bestaat de mogelijkheid dat we kunnen deelnemen aan de arbitrageprocedure van de internetombudsman: https://ombudsmann.at/

Bij problemen kunt u via dit platform een klacht indienen en deze laten behandelen door een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres: shop@yaasa.nl

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Het Unique Identification Number (UIN) van niceshops GmbH voor verpakkingen in Frankrijk is: FR223591_01OTUG